Támogatások

 

ARCHÍVUMBA HELYEZETT - NEM HATÁLYOS, illetve régebbi információkat tartalmazó anyag

 

Lakásfenntartási támogatás igénylésének feltételei


Augusztus 31-ével megszűnt a szociális alapú központi (Magyar Államkincstár által folyósított) gáz- és távhőtámogatás. A távfűtési számlák kifizetéséhez szeptember 1-jétől lakásfenntartási támogatás igényelhető. A kérelmek befogadását, a jogosultság vizsgálatát, megállapítását, valamint a juttatás összegének kiszámítását – a szociális törvény alapján - a helyi önkormányzat szakemberei végzik. A támogatási Kérelem és a Vagyonnyilatkozat nyomtatványok Kecskeméten a Polgármesteri Hivatal Balaton u. 19. szám alatti Ügyfélszolgálatán igényelhetők, és ugyanott lehet – személyesen - benyújtani a kérelmet az év során folyamatosan. Postai úton az igénylést a Polgármesteri Hivatal Családvédelmi Osztályára – Kecskemét, Kossuth tér 1. – kell eljuttatni. Újdonság, hogy a Polgármesteri Hivatal jövedelem- és vagyonvizsgálatot végez, hogy csak a törvény szerint rászorultak részesüljenek támogatásban.


Milyen jövedelemhatárig lehet igényelni a támogatást?
 

A lakásfenntartási támogatás abban az esetben jár, ha az egy családtagra (fogyasztási egységre) jutó jövedelem nem haladja meg a havi 71.250 Ft-ot. (Aki jelenleg már részesül lakásfenntartási támogatásban, az csak a lejártát követően igényelheti újra, annak ellenére, hogy az állami távhőtámogatást már nem kapja.)


Hogyan számítják az egy fogyasztási egységre jutó jövedelmet?
 

A háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0; a második: 0,9; minden további nagykorú arányszáma 0,8; a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8 valamint minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. (A különösen rászorultak esetében az arányszám 0,2-del növekszik.)
 

Milyen egyéb feltétele van még a lakásfenntartási támogatásnak?
 

A támogatás elnyerésének még egy feltétele van: a vagyonnyilatkozat arról, hogy az igénylőnek és családtagjainak nincs jelentősebb – a törvényben meghatározott összegnél nagyobb - értékű vagyona. A vagyon mértékének megállapításakor nem kell azonban beszámítani a kérelmező (jogosult) által lakott ingatlant, az általa lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, valamint a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű értékét.
Vagyon:
(a Szociális törvény értelmében) az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, melynek külön-külön számított forgalmi értéke meghaladja – jelenleg – a 855.000 Ft-ot, vagy együttes forgalmi értékük a 2.280.000 Ft-ot.


Eddig jogosult voltam a központi gázár- vagy távhőtámogatásra, kell-e igényelnem a lakásfenntartási támogatást?
 

Azoknak, akiknek korábban (augusztus 31-éig vagy azt megelőzően) járt a központi gáz- és távhőár-támogatás - és eddig nem részesültek lakásfenntartási támogatásban - nem jár automatikusan a lakásfenntartási támogatás, hanem azt az önkormányzathoz benyújtott kérelemmel lehet/kell igényelni.
 

Mikortól, meddig és kinek folyósítják a támogatást?


A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy éves időtartamra folyósítják, havi rendszeres átutalással. A távhő számlához nyújtott lakásfenntartási támogatás esetén nem az ügyfél kapja meg a pénzt, hanem az önkormányzat közvetlenül a TERMOSTAR Kft. részére utalja át.
 

Milyen igazolásokat, dokumentumokat kell az igényléshez benyújtani?
 

A helyi önkormányzat 24/2011. (V.26.) számú rendelete alapján az alábbi dokumentumokat, igazolásokat kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz:


I. KÉRELEM a lakásfenntartási támogatás megállapítására című formanyomtatvány kitöltve, aláírva.
Ehhez csatolandó mellékletek:
- Hitelt érdemlő irat a lakásban tartózkodás jogcíméről, a lakás nagyságáról (tulajdoni lap vagy adásvételi szerződés vagy bérleti szerződés, stb.)
- A kérelmező és a lakásban vele együtt lakó személyek jövedelemigazolásai
- Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén bírósági határozat
- 18 évet betöltött nappali tagozatos tanuló esetén Igazolás a hallgatói
jogviszonyról
- A TERMOSTAR Kft. által a kérelmező nevére kiállított számla másolata
 

II. Vagyonnyilatkozat: melyben a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek vagyonáról (lakóingatlan, üdülőtulajdon, üdülőtelek tulajdon, egyéb nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész tulajdon, zártkerti építmény,
műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, termőföld tulajdon, gépjármű, stb.) illetőleg ezek becsült forgalmi értékéről nyilatkozik.


A lakásfenntartási támogatás összegét az 1993. évi III. tv. a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 38-39. §-a szabályozza. Ez meghatározza az elismert lakásnagyságot, az elismert havi rezsiköltségek összegét, és azt a képletet, amely alapján a támogatást az Önkormányzat kiszámítja.
A támogatás összege nem lehet kevesebb 2.500.- Ft-nál havonta.
 

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. két héten belül mindazon fogyasztójának a postaládájába eljuttatja a formanyomtatványokat, akik az elmúlt években kaptak szociális alapú központi (Magyar Államkincstár által folyósított) távhőtámogatást, ezzel is segíteni kíván ügyfeleinek! A hivatkozott rendelet letölthető Kecskemét város honlapjáról valamint a Jogszabályok menüpont alatt - a vonatkozó Kérelem nyomtatványokkal együtt.  Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Családvédelmi Osztályának 76/512-228 és a 76/512-234 telefonszámain lehet.


Helyi távhőtámogatás

A lakásfenntartási támogatáson felül, akik eddig az igényüket nem nyújtották be, azoknak 2011. november 30-áig van lehetőségük 2.000.- Ft/hó összegű (2011. évi hat téli hónapjára, összesen 12.000.- Ft) helyi távhőtámogatást is igényelniük.
Külön nyomtatványon kell/lehet benyújtani a kérelmet a Polgármesteri Hivatal Családvédelmi Osztályához.