Januári hírlevelünkben fontos tudnivalókat osztunk meg Önökkel a melegvíz-mérők leolvasásának, ellenőrzésének menetéről, továbbá az adatváltozások bejelentésével kapcsolatban.


1. Tájékoztató a melegvíz-mérők éves leolvasásáról

2020. január 7-től ütemterv szerint végzik kollégáink Kecskeméten a melegvíz-mérők éves egyszeri leolvasását, ellenőrzését. A leolvasás időpontjáról, kérjük, tájékozódjon a postaládájában elhelyezett értesítőből, illetve a lépcsőházban kifüggesztett hirdetményből. 

A megbízólevéllel rendelkező kollégáinknak a leolvasás során – a későbbi problémák elkerülése érdekében – évente egyszer fényképfelvételt kell készíteniük a melegvíz-mérő óráról. Emiatt a melegvíz-mérő(óra) állások bejelentését írásban, e-mailben, telefonon nem áll módunkban elfogadni!


Kérjük Fogyasztóinkat, segítsék leolvasóink munkáját azzal,
hogy az ellenőrzés idejére a mérőt/mérőket hozzáférhetővé teszik!


- Változás a leolvasással kapcsolatosan

A melegvíz-mérők leolvasása januárban azokban a lakásokban is megtörténik, ahol párologtatós fűtési költségmegosztók vagy nem rádiós leolvasású elektronikus fűtési költségmegosztók, „okos” mérők működnek. Ezekben a társasházakban eddig május hónapban kerültek leolvasásra a melegvíz-mérők, de az idei évtől kezdődően a leolvasás január hónapban fog megtörténni.


Az ellenőrzés időpontjáról Fogyasztóink a postaládájukban elhelyezett értesítőből, valamint a lépcsőházi hirdetményből tájékozódhatnak. 

- Elszámoló számla készítése a melegvíz fogyasztásról

A mért, felhasznált melegvíz fogyasztásról – a leolvasás időpontját követően – külön elszámoló számla készül, melyet a 2020. február havi részszámlával egy időben kapnak meg Fogyasztóink. A melegvíz elszámoló számla az utolsó leolvasás óta előlegként számlázott, és az azóta elfogyasztott, a mérő által mutatott melegvíz mennyiség különbözetének megfelelően kerül kiállításra.


2. Információk a felhasználási helyek, melegvíz-mérők ellenőrzéséről

A használati melegvíz díját – egyedi mérés alapján – a Szolgáltató által szakszerűen felszerelt, hitelesített melegvíz-mérő szerinti mennyiség alapján kell/lehet elszámolni.

A melegvíz-mérők a TERMOSTAR Kft. tulajdonát képezik, ezért azok 8 évenkénti hitelesítéséről, esetleges cseréjéről a Szolgáltató gondoskodik.

A melegvíz-mérők leolvasása, ellenőrzése (általában) évi egyszeri alkalommal történik, melynek céljából a lakástulajdonos biztosítja, hogy az érvényes igazolvánnyal rendelkező megbízottunk a lakásba bejusson és a melegvíz-mérőkről fényképfelvételt készítsen. 

A mérőleolvasás során a leolvasónak a melegvíz-mérő berendezés bontatlanságát biztosító plombák sértetlenségéről, épségéről is meg kell győződnie.

Felhívjuk a figyelmet, amennyiben a lakás felújítása során szükséges a melegvíz-mérő bontása, áthelyezése, a berendezés bontatlanságát biztosító plombát kizárólagosan a Szolgáltató szakemberei távolíthatják el, és helyezhetik vissza!


A melegvíz-mérő(k) állagmegóvásáról a Felhasználó köteles gondoskodni. Meghibásodását ¬– a mérő nem mozdul, visszafelé forog, a plomba megsérült – a felhasználó köteles a TERMOSTAR Kft-nek haladéktalanul bejelenteni.


Ha a Szolgáltató megbízottja a Felhasználónál elhelyezett elszámolási mérők ellenőrzése során a mérőberendezés bontatlanságát biztosító plombát sérülten találja, akkor a szabálytalan vételezésre utaló körülmények kivizsgálása céljából eljárást kezdeményez. Szerződésszegés esetén pótdíj fizetési kötelezettség keletkezik. 

Tájékoztatjuk, hogy a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. a szabálytalan vételezés céljából indított eljárást, a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) végrehajtásáról rendelkező 157/2005. (VIII. 15.) Kormányrendelet 3. sz. melléklete 15.1. és 15.2. pontjában foglalt felhatalmazás és az 54/2007. (XII.20.) számú Önkormányzati rendelet alapján végzi.  


3. Felhívjuk Fogyasztóink figyelmét a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Üzletszabályzatának 4.15.2. pontja szerinti adatváltozások bejelentéséről!

A Felhasználó és Díjfizető adataiban bekövetkező változást a Felhasználó és Díjfizető a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles írásban vagy személyesen bejelenteni a Szolgáltató felé. 

A változásokra vonatkozó bejelentéseknek tartalmaznia kell az új Felhasználó vagy Díjfizető azonosításához szükséges adatokat, a felhasználási hely, az épületrész megjelölését, a változás időpontját. Tulajdonjog változást a változást bizonyító okirat bemutatásával kell igazolni. A Szolgáltató a számlázást a bejelentésben megjelölt időponttal, késedelmes bejelentés esetén annak beérkezése időpontjától módosítja.

A Felhasználó/Tulajdonos/Bérlő/Díjfizető személyében bekövetkezett változás igazolásához, az adatmódosítási kérelem benyújtásához az alábbi dokumentumok, adatok szükségesek:

- a tulajdonjog megszerzését, megszűnését igazoló okirat (adás-vételi szerződés, csereszerződés, ajándékozási szerződés, eltartási szerződés, jogerős hagyaték átadó végzés, halotti anyakönyvi kivonat + nyilatkozat a saját névre történő számlázás átvezetésére), 
- ügyvéd által ellenjegyzett tulajdonjogról lemondó nyilatkozat/bejegyzési engedély,
- 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap,
- bérlőváltozás esetén a bérlő kijelölő határozat, bérleti szerződés, birtokba adási jegyzőkönyv, 
- céggel (nem természetes személlyel) történő szerződéskötéshez, számlázási adatok átvezetéséhez szükség van 30 napnál nem régebbi cégkivonatra és az eljáró képviselő Aláírási címpéldányára,
- mennyiségmérők adatai (a költségosztásra alkalmazott eszközök kivételével).

A bérlő, használó részére történő számlázás módosításához csatolni szükséges a tulajdonos és a bérlő, használó által aláírt együttes kérelem nyomtatványt, valamint az aláírási címpéldányt ha a tulajdonos vagy a bérlő, használó nem természetes személy. 
Felhasználó képviselőjében bekövetkezett változás átvezetésének kérése esetén be kell nyújtani az új képviselő megbízását tartalmazó közgyűlési határozatot, lakásszövetkezetek esetében a cégbírósági bejegyző végzést.

A Díjfizető személyének változásáról a régi és az új Díjfizető a Felhasználó képviselőjét is ugyanezen határidőn belül köteles tájékoztatni. A Díjfizetők személyében bekövetkező változások nem érintik a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés érvényességét. A Díjfizető a változás időpontjától jogosult a szerződésben foglaltak szerint a szolgáltatás igénybevételére, és ugyanezen időponttól köteles a távhőszolgáltatás díjainak megfizetésére.

Az adatvédelem tekintetében az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE: általános adatvédelmi rendelete rendelkezései az irányadók.

 
 
 

 

 Gyakran Ismételt Kérdések


• Miért kell kérnem a Közös képviselő hozzájárulását a radiátorcseréhez?

A Közös képviselő koordinálja a radiátor cserét tervező lakók igényeit, hogy a munkálatok a lehető legkevesebb költséggel járjanak (pl. a fűtővíz ürítés-töltés számának minimalizálása miatt).
(Amennyiben – meghibásodás esetén – fűtési idényben szükséges elvégezni a radiátor cseréjét, a munkálatok idejére a többi lakónak is nélkülöznie kell a szolgáltatást).

• Radiátorcsere esetén miért kell a fűtővíz töltéséért-ürítéséért fizetni, ha nyáron úgy sincs feltöltve a rendszer?

A fűtési rendszer egész évben fel van töltve fűtővízzel, nyáron csak annak megfelelő felfűtése és keringtetése áll. Leürítésére csak javítások, karbantartások, radiátorcserék esetén van szükség, de a korrodálódás megelőzése miatt a rendszer – a munkálatok befejezésével – fűtővízzel feltöltésre kerül.  

• Milyen víz kering a rendszerben?

A rendszerben kezelt, lágy fűtővíz kering.

• Miért kell kinyitnom nyáron a radiátorszelepeket?

Fűtéskorszerűsített lakások esetén a szeleptányér leragadásának, így a rendellenes működés elkerülésének érdekében kell kinyitni a radiátorszelepeket.
A fűtési idényen kívül mindig legyenek nyitva a termosztatikus szelepek, hogy az őszi fűtés indítás zavartalanul megtörténhessen!

• Ki a radiátor és az épületben lévő csővezetékek tulajdonosa?
• Kinek kell ezeknek a karbantartásáról gondoskodni?

Az épületen belül lévő fűtési és melegvíz hálózat a lakóközösség osztatlan közös tulajdona, a radiátorok és a csaptelepek a lakástulajdonosoké. A felhasználói oldalon lévő fűtési berendezések korszerűsítése, karbantartása a lakóközösség és a lakástulajdonosok feladata. 
A fűtőtestek (radiátorok) cseréje és termosztatikus szelepek felszerelése a lakóközösségtől függetlenül, egyénileg is elvégezhető.  

A fogyasztói rendszeren lévő probléma elhárítása nem tartozik a TERMOSTAR Kft. alapszolgáltatásába, ezért az külön számlázásra kerül. Szerelőink a megbeszélt napon és időben felkeresik a hibát bejelentő felhasználót és elvégzik a szükséges munkákat.


• Módosíthatom-e a havonta kiszámlázott használati melegvíz célú mennyiséget (előleget)?

A használati melegvíz havi részfizetéseit (a tervezett vízköbméter felhasználást) Ön évközben is módosíthatja: 
- személyesen a Kecskemét, Akadémia krt. 4. szám alatti ügyfélszolgálaton nyitvatartási időben,
- telefonon a 76/44-80-10 vagy a 76 / 504-040-es számokon,
- e-mail küldésével az ugyfelszolgalat@termostar.hu e-mail címen.

• Hogyan spórolhatok a melegvízzel?

- Csökkentse a folyó víz használatát (pl. mosogatás, fogmosás)! 
  Csak akkor és annyi időre folyassa a melegvizet, amennyire valóban szükséges!
- Zuhanyozzon fürdés helyett! Egy fürdőkád melegvízzel történő feltöltése kb. háromszor annyi víz és energia   felhasználásába kerül, mint egy 6 perces zuhanyozás.
- A csepegő csapokat mielőbb javíttassa meg!
- Használjon egykaros keverőcsapokat, légkeveréses csapfejeket és takarékos zuhanyfejeket!

Hol és milyen feltételekkel kaphatok igazolást arról, hogy nincs hátralékom, vagy ha van, mekkora összegű?

Személyesen – ügyfélfogadási időben – az ügyfélszolgálati irodánkban kérhet igazolást a díjfizető az aktuális egyenlegéről vagy a díj rendezettségéről. A díjfizető akadályoztatása esetén meghatalmazottja is eljárhat az ügyében, két tanúval ellátott meghatalmazással, melynek formanyomtatványa honlapunkról letölthető.
Kérés esetén lakcímre postázzuk az igazolást.
Személyes ügyintézéshez kérjük, hogy személyes okmányait (személyi igazolvány vagy jogosítvány, valamint lakcímkártya) minden esetben hozza magával!


 Milyen számlaszámra utalhatom a tartozásomat?

OTP számlaszámunk: 11732002-20324524-00000000

Utalása esetén, kérjük, hivatkozzon a „Közlemény” rovatban, a „Felhasználó azonosító szám” T betűvel kezdődő első 5 számjegyére, amely megtalálható a számlánk első oldalának jobb oldali bekeretezett mezőjében, vagy a harmadik oldal tetején „Vevő (Fizető) azonosító” számként, illetve az egyenlegközlőnkön! 
Ügyfélszolgálatunk személyesen vagy telefonon az Akadémia krt. 4. szám alatt várja Önöket a szolgáltatásunkkal kapcsolatos ügyek intézésére.
 
 
Az ügyintézéshez kérjük, minden esetben készítse elő a felhasználó azonosító számot (amely a távhőszámla jobb oldalán lévő fehér bekeretezett rész első sorában található T betű és az azt követő 5 számjegy).
 
Ügyfélszolgálat elérhető munkaidőben:  
  Nyitva tartás:   H-Sz: 8-15 óráig, 
                             Cs: 8-20 óráig, P: 8-12 óráig  
 Tel.: 76/44-80-10
 Email: kecskemet@termostar.huHibabejelentés éjjel-nappal:
Tel.:76/48-18-18,
Email: diszpecser@termostar.hu